Sunday, February 18, 2007

Happy CNY 6E! =D

Xin1 Nian2 Kuai4 Le4 everybody! Zhu4 Da4 Jia1 Xue2 Ye4 Jin4 Bu4 Wan4 Shi4 Ru2 Yi4! Yeah! =D

Jinhui loves s6E. 8:55 PM